คำยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสอดคล้องกับ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเว็บไซต์ Runlover.net ในฐานะผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม "ค้นหาภาพงานวิ่งออนไลน์" ขอแจ้ง สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ให้ข้าพเจ้าในฐานะผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ทราบ และศึกษา รวมถึง ผลกระทบกรณีไม่ยินยอม โดยข้าพเจ้าขอแสดงเจตนาตามข้างล่างนี้ไว้แก่เว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์เก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในการพิสูจน์ หรือยืนยันตัวตน ด้วยเอกลักษณ์ทางใบหน้า โดยระบบอีเลคทรอนิคส์ของเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ในการค้นหาภาพของข้าพเจ้าเอง รวมไปถึงข้าพเจ้าจะรักษาสิทธิ์ ในข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นภายใต้ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเว็บไซท์ Runlover.net แพลตฟอร์ม "ค้นหาภาพงานวิ่งออนไลน์" นี้อย่างเคร่งครัด

ยอมรับ ไม่ยอมรับ