การให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

ยอมรับ ไม่ยอมรับ